Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Klasy Dream

Klasy Dream
Nazwa produktu:Klasy Dream
Cena:Zapytaj
Dost─Öpno┼Ť─ç:Tak

Wszystkie wymienione w tym katalogu modele aparatów s??uchowych  z rodziny DREAM s─? dost─?pne w czterech klasach w zale??no??ci o wzmocnienia oraz zaprogramowanych funkcji.

 

 

DREAM – WI─?CEJ S?üÓW, WI─?CEJ D?ÜWI─?KU, BARDZIEJ OSOBISTY

WIDEX DREAM umo??liwia s??yszenie wi─?kszej ilo??ci d??wi─?ków ni?? jakikolwiek inny aparat s??uchowy. Oznacza to mo??liwo??─? us??yszenia jeszcze wi─?kszej ilo??ci sygna??ów otaczaj─?cego nas ??wiata w jako??ci najbardziej zbli??onej do d??wi─?ku naturalnego, nawet w ha??a??liwych sytuacjach takich jak przyj─?cia, wydarzenia sportowe lub kino.   

Aparat DREAM jest tak??e bardziej osobisty – tylko w firmie Widex masz sta??y dost─?p do MY.WIDEX.COM –osobistej strony internetowej z poradami i wskazówkami dotycz─?cymi Twoich aparatów DREAM.

 

DREAM440

Model DREAM440 przeznaczony jest dla najbardziej wymagaj─?cych u??ytkowników. Nawet w najbardziej skomplikowanych warunkach akustycznych, takich jak kolacja w restauracji, huczna zabawa z przyjació??mi lub zakupy w centrum handlowym, aparat DREAM440 jest najlepszym rozwi─?zaniem.

Jest tak??e niezast─?piony gdy trzeba skupi─? si─? na rozumieniu mowy w ha??asie.

   Klasa:*****

Ilo??─? programów: 5

Sytuacje akustyczne

Przyj─?cia i spotkania towarzyskie

Spotkania w ma??ych grupach

Zakupy i miejsca publiczne

Najwa??niejsze cechy:

Komfort przy nag??ych d??wi─?kach

Naturalne skupianie si─? na g??osie dochodz─?cym z przodu/ z ty??u

Wydobywanie g??osu dominuj─?cego rozmówcy w t??umie

Ulepszone wykrywanie i eliminowanie sprz─???e??

Sygna?? ostrzegawczy przy utracie po??─?czenia z drugim aparatem

Znakomita jako??─? d??wi─?ku w trakcie rozmowy telefonicznej, ogl─?dania TV lub s??uchania muzyki

 

DREAM330

Je??li oczekujesz wysokiej sprawno??ci dzia??ania swojego aparatu s??uchowego, to DREAM330 jest w??a??nie dla Ciebie. Zapewnia on dobr─? lokalizacj─? i rozpoznawanie czy d??wi─?k dochodzi z przodu lub z ty??u. Przebywanie na zewn─?trz w wysokocz─?stotliwo??ciowym ha??asie jest o wiele bardziej komfortowe.

   Klasa:****

 Ilo??─? programów: 4

 

 Sytuacje akustyczne

Przyj─?cia i spotkania towarzyskie

Spotkania w ma??ych grupach

Zakupy i miejsca publiczne

Najwa??niejsze cechy

Komfort przy nag??ych d??wi─?kach

Naturalne skupianie si─? na g??osie dochodz─?cym z przodu/ z ty??u

Rozumienie mowy w trudnym otoczeniu akustycznym

Ulepszone wykrywanie i eliminowanie sprz─???e??

Znakomite dzia??anie w trakcie rozmowy telefonicznej, ogl─?dania TV lub s??uchania muzyki

 

DREAM220

DREAM220 zapewnia sprawne dzia??anie nie tylko w sytuacjach rozmowy z jedn─? osob─? lecz równie?? w bardziej z??o??onym otoczeniu d??wi─?kowym, np. w teatrze, podczas wyk??adów i wydarze?? towarzyskich, jak równie?? podczas ogl─?dania telewizji lub s??uchania muzyki

   Klasa:***

Ilo??─? programów: 3

Sytuacje akustyczne

Rozmowa z jedn─? osob─?

Skuteczne dzia??anie w teatrze lub na wyk??adzie

Nacisk na komfort

Najwa??niejsze cechy

Ulepszone wykrywanie i eliminowanie sprz─???e??

Poprawa s??yszenia d??wi─?ków o dowolnej g??o??no??ci

Lepsza lokalizacja d??wi─?ków w trudnym ??rodowisku akustycznym

Dobre s??yszenie mowy dochodz─?cej z ty??u

 

DREAM110

DREAM110 zapewnia bardzo dobr─? jako??─? d??wi─?ku za przyst─?pn─? cen─?. Je??li potrzebujesz aparatu, który sprawdzi si─? w rozmowie z jedn─? osob─? lub rozmowach przez telefon - aparat DREAM110 b─?dzie w??a??ciwym rozwi─?zaniem.

      Klasa:**

Ilo??─? programów: 2

Sytuacje akustyczne

Rozmowa z jedn─? osob─?

Rozmowa przez telefon

Dobra jako??─? d??wi─?ku

   Najwa??niejsze cechy

Komfort s??uchania w ha??asie dzi─?ki redukcji ha??asu i intensyfikacji mowy

Dobra s??yszalno??─? cichych d??wi─?ków

D??wi─?ki wysokocz─?stotliwo??ciowe s??yszalne s─? we wszystkich sytuacjach

zadaj pytanie o klasy dream

dentysta szczecin | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin