Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Naida Q30 UP

Naida Q30 UP
Nazwa produktu:Naida Q30 UP
Cena:Zapytaj
Dost─Öpno┼Ť─ç:Tak

Naida Q30

Phonak Naída Q to oferta aparatów du??ej mocy o ogromnych mo??liwo??ciach, zaprojektowanych w oparciu o Obuuszn─? Technologi─? VoiceStream™. Dost─?pne s─? one w ró??nej stylistyce w??─?czaj─?c w to atrakcyjny model z kana??ow─? s??uchawk─? RIC. Wszystkie modele s─? odporne na wod─? i py??. Znakomita technologia zastosowana w aparatach Phonak Naída Q pozwala na udost─?pnienie ca??ej gamy unikalnych funkcji zaprojektowanych z my??l─? o wzbogaceniu do??wiadcze?? s??uchowych w Twoim codziennym ??yciu. Aparaty s??uchowe Naída Q s─? dost─?pne w nowej atrakcyjnej palecie kolorów. Dzi─?ki ró??norodno??ci kolorów w odcieniach w??osów i skóry, stylowych i fun, znajdziesz aparat odpowiadaj─?cy Twojemu stylowi. Dodatkowo unikalny d??wi─?kowód Power SlimTube sprawia, ??e za??o??ony na ucho aparat jest mniej widoczny. Aparat Phonak Naída Q zaprojektowano z my??l─? o niedos??uchach od ci─???kiego do g??─?bokiego.

Cechy i korzy??ci

 • Bateria 675

 • Wodoodporno??─? - Najbardziej miarodajnym testem niezawodno??ci jest codzienne u??ytkowanie aparatów s??uchowych. Ze stopniem ochrony IP67 aparat nie b─?dzie wymaga?? naprawy nawet po pozostawieniu na 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na g??─?boko??─? 1 m przez 30 min.

 • NoiseBlock - Wysokiej rozdzielczo??ci t??umik ha??asu, szczególnie efektywny w redukcji nieprzyjemnych ha??asów otoczenia. Rozpoznaje ró??nice mi─?dzy mow─? a innymi d??wi─?kami i automatycznie redukuje ha??as bez naruszania integralno??ci mowy.

 • WhistleBlock - S??yszenie bez sprz─???enia. Funkcja odró??nia d??wi─?ki pojawiaj─?ce si─? w sposób naturalny, a przypominajj─?ce sprz─???enie, od faktycznego sprz─???enia. Ta mo??liwo??─? oznacza, ??e stosuje si─? znacznie skuteczniejsz─? strategi─? eliminowania sprz─???enia, co zwi─?ksza s??yszalno??─? oraz poprawia jako??─? d??wi─?ku, któremu nie towarzyszy irytuj─?ce piszczenie.

 • Akustycznie Optymalizowana Wentylacja (AOV) - Minimum okluzji. Zapewnia odpowiedni rozmiar wentylacji dowolnego aparatu s??uchowego, gwarantuj─?c idealny balans pomi─?dzy wzmocnieniem, jako??ci─? d??wi─?ku a okluzj─?.

 • SoundRecover - efektywny sposób na rozszerzenie zakresu s??yszalno??ci poprzez przywrócenie sygna??ów, które nie mog─? by─? w inny sposób odebrane. S??yszenie pe??nego spektrum d??wi─?ków poprawia rozumienie mowy, uwra??liwia na d??wi─?ki otoczenia
  i zwi─?ksza przyjemno??─? s??uchania.

 • Ultra Zoom - Opracowana na nowo technologia mikrofonów kierunkowych. Jej stosowanie to potwierdzony sposób na poprawienie zrozumia??o??ci mowy w ha??asie. UltraZoom to wielokana??owa i adaptacyjna funkcja, dzia??aj─?ca w automatyce SoundFlow lub aktywowana w programie manualnym.

 • auto Aklimatyzacja - Automatyczna zmiana wzmocnienia. Jest wykorzystywana do automatycznego zwi─?kszania wzmocnienia w trakcie korzystania z aparatu. Poziom pocz─?tkowy, tempo zwi─?kszania wzmocnienia i poziom ko??cowy mog─? by─? ??atwo regulowane.


  Zakres dopasowania

   

   


Ubytki s??uchu od cie??kiego do g??─?bokiego

dodatkowe obrazy naida q30 up

zadaj pytanie o naida q30 up

dentysta szczecin | | | | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin