Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Bolero Q50 M13

Bolero Q50 M13
Nazwa produktu:Bolero Q50 M13
Cena:Zapytaj
Dost─Öpno┼Ť─ç:Tak

Bolero Q50 M13

Doskona??e brzmienie i urzekaj─?cy wygl─?d. Now─? seri─? Phonak Bolero Q zaprojektowan─? tak, by ju?? od pierwszej chwili robi??a ogromne wra??enie. Sercem platformy Phonak Quest jest Obuuszna Technologia VoiceStream™. Oferta aparatów s??uchowych Bolero Q umo??liwia dokonanie wyboru jednego z czterech modeli, co pozwala na zaspokojenie ró??norakich potrzeb estetycznych i audiologicznych. Nowa paleta kolorów firmy Phonak sprawia, ??e aparaty s??uchowe s─? jeszcze atrakcyjniejsze. Jest stylowa i pe??na finezji. Zakres dopasowania Bolero Q50 M13 obejmuje niedos??uchy od lekkich do ci─???kich.

Cechy i korzy??ci

 • Bateria 13

 • Wodoodporno??─? - Najbardziej miarodajnym testem niezawodno??ci jest codzienne u??ytkowanie aparatów s??uchowych. Ze stopniem ochrony IP67 aparat nie b─?dzie wymaga?? naprawy nawet po pozostawieniu na 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na g??─?boko??─? 1 m przez 30 min.

 • NoiseBlock - Wysokiej rozdzielczo??ci t??umik ha??asu, szczególnie efektywny w redukcji nieprzyjemnych ha??asów otoczenia. Rozpoznaje ró??nice mi─?dzy mow─? a innymi d??wi─?kami i automatycznie redukuje ha??as bez naruszania integralno??ci mowy.

 • WhistleBlock - S??yszenie bez sprz─???enia. Funkcja odró??nia d??wi─?ki pojawiaj─?ce si─? w sposób naturalny, a przypominajj─?ce sprz─???enie, od faktycznego sprz─???enia. Ta mo??liwo??─? oznacza, ??e stosuje si─? znacznie skuteczniejsz─? strategi─? eliminowania sprz─???enia, co zwi─?ksza s??yszalno??─? oraz poprawia jako??─? d??wi─?ku, któremu nie towarzyszy irytuj─?ce piszczenie.

 • Akustycznie Optymalizowana Wentylacja (AOV) - Minimum okluzji. Zapewnia odpowiedni rozmiar wentylacji dowolnego aparatu s??uchowego, gwarantuj─?c idealny balans pomi─?dzy wzmocnieniem, jako??ci─? d??wi─?ku a okluzj─?.

 • SoundRecover - efektywny sposób na rozszerzenie zakresu s??yszalno??ci poprzez przywrócenie sygna??ów, które nie mog─? by─? w inny sposób odebrane. S??yszenie pe??nego spektrum d??wi─?ków poprawia rozumienie mowy, uwra??liwia na d??wi─?ki otoczenia
  i zwi─?ksza przyjemno??─? s??uchania.

 • Ultra Zoom - Opracowana na nowo technologia mikrofonów kierunkowych. Jej stosowanie to potwierdzony sposób na poprawienie zrozumia??o??ci mowy w ha??asie. UltraZoom to wielokana??owa i adaptacyjna funkcja, dzia??aj─?ca w automatyce SoundFlow lub aktywowana w programie manualnym.

 • QuickSync - kontrola dwóch aparatów za jednym dotkni─?ciem. Funkcja umo??liwia jednoczesn─? kontrol─? dwóch aparatów. Natychmistowy szerokopasmowy przekaz danych mi─?dzy dwoma aparatmi gwarantuje, ??e g??o??no??─? i ustawienia programu s─? zawsze wywa??one i zsynchronizowane. Zmiana g??o??no??ci lub programu na jednym aparacie skutkuje natychmiast tym samym w drugim.

 • DuoPhone (przy dwóch aparatach s??uchowych) - Lepsze rozumienie rozmowy telefonicznej. Dzi─?ki funkcji u??ytkownik, zmieniaj─?c program w jednym z aparatów, s??yszy sygna?? w obojgu uszach. D??wi─?ki t??a zostaj─? zredukowane, a czysto??─? odbieranego sygna??u znacz─?co wzrasta. W czasie rozmowy u??ytkownik aparatu nie traci pewno??ci siebie, a s??uchanie staje si─? na nowo przyjemno??ci─?.

 • auto Aklimatyzacja - Automatyczna zmiana wzmocnienia. Jest wykorzystywana do automatycznego zwi─?kszania wzmocnienia w trakcie korzystania z aparatu. Poziom pocz─?tkowy, tempo zwi─?kszania wzmocnienia i poziom ko??cowy mog─? by─? ??atwo regulowane.

 • SoundFlow - Sprawdza si─? w najbardziej wymagaj─?cych, zmiennych sytuacjach s??yszenia. Udoskonalony SoundFlow pozwala na dok??adniejsz─? identyfikacj─? subtelnych zmian zachodz─?cych w ??rodowisku d??wi─?kowym i p??ynniejsz─? automatyczn─? adaptacj─?. Wspó??dzia??a z dwoma programami s??yszenia.

Zakres dopasowania

 

ciemny: Zakres dopasowania z d??wi─?kowodem SlimTube HE
jasny: Dodatkowy zakres wynikaj─?cy z zastosowania standardowego ro??ka
Ubytki od lekkiego do ci─???kiego

dodatkowe obrazy bolero q50 m13

zadaj pytanie o bolero q50 m13

dentysta szczecin | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin