Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Naida Q70 SP

Naida Q70 SP
Nazwa produktu:Naida Q70 SP
Cena:Zapytaj
Dost─Öpno┼Ť─ç:Tak

Naida Q70 SP

Phonak Naída Q to oferta aparatów du??ej mocy o ogromnych mo??liwo??ciach, zaprojektowanych w oparciu o Obuuszn─? Technologi─? VoiceStream™. Wszystkie modele s─? odporne na wod─? i py??. Znakomita technologia zastosowana w aparatach Phonak Naída Q pozwala na udost─?pnienie ca??ej gamy unikalnych funkcji zaprojektowanych z my??l─? o wzbogaceniu do??wiadcze?? s??uchowych w Twoim codziennym ??yciu. Aparaty s??uchowe Naída Q s─? dost─?pne w nowej atrakcyjnej palecie kolorów. Dzi─?ki ró??norodno??ci kolorów w odcieniach w??osów i skóry, stylowych i fun, znajdziesz aparat odpowiadaj─?cy Twojemu stylowi. Dodatkowo unikalny d??wi─?kowód Power SlimTube sprawia, ??e za??o??ony na ucho aparat jest mniej widoczny. Aparat Phonak Naída Q zaprojektowano z my??l─? o niedos??uchach od ??redniego do g??─?bokiego.

Cechy i korzy??ci

 • Bateria 13

 • Wodoodporno??─? - Najbardziej miarodajnym testem niezawodno??ci jest codzienne u??ytkowanie aparatów s??uchowych. Ze stopniem ochrony IP67 aparat nie b─?dzie wymaga?? naprawy nawet po pozostawieniu na 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na g??─?boko??─? 1 m przez 30 min.

 • NoiseBlock - Wysokiej rozdzielczo??ci t??umik ha??asu, szczególnie efektywny w redukcji nieprzyjemnych ha??asów otoczenia. Rozpoznaje ró??nice mi─?dzy mow─? a innymi d??wi─?kami i automatycznie redukuje ha??as bez naruszania integralno??ci mowy.

 • WhistleBlock - S??yszenie bez sprz─???enia. Funkcja odró??nia d??wi─?ki pojawiaj─?ce si─? w sposób naturalny, a przypominajj─?ce sprz─???enie, od faktycznego sprz─???enia. Ta mo??liwo??─? oznacza, ??e stosuje si─? znacznie skuteczniejsz─? strategi─? eliminowania sprz─???enia, co zwi─?ksza s??yszalno??─? oraz poprawia jako??─? d??wi─?ku, któremu nie towarzyszy irytuj─?ce piszczenie.

 • Akustycznie Optymalizowana Wentylacja (AOV) - Minimum okluzji. Zapewnia odpowiedni rozmiar wentylacji dowolnego aparatu s??uchowego, gwarantuj─?c idealny balans pomi─?dzy wzmocnieniem, jako??ci─? d??wi─?ku a okluzj─?.

 • SoundRecover - efektywny sposób na rozszerzenie zakresu s??yszalno??ci poprzez przywrócenie sygna??ów, które nie mog─? by─? w inny sposób odebrane. S??yszenie pe??nego spektrum d??wi─?ków poprawia rozumienie mowy, uwra??liwia na d??wi─?ki otoczenia i zwi─?ksza przyjemno??─? s??uchania.

 • Ultra Zoom - Opracowana na nowo technologia mikrofonów kierunkowych. Jej stosowanie to potwierdzony sposób na poprawienie zrozumia??o??ci mowy w ha??asie. UltraZoom to wielokana??owa i adaptacyjna funkcja, dzia??aj─?ca w automatyce SoundFlow lub aktywowana w programie manualnym.

 • QuickSync - kontrola dwóch aparatów za jednym dotkni─?ciem. Funkcja umo??liwia jednoczesn─? kontrol─? dwóch aparatów. Natychmistowy szerokopasmowy przekaz danych mi─?dzy dwoma aparatmi gwarantuje, ??e g??o??no??─? i ustawienia programu s─? zawsze wywa??one i zsynchronizowane. Zmiana g??o??no??ci lub programu na jednym aparacie skutkuje natychmiast tym samym w drugim.

 • DuoPhone (przy dwóch aparatach s??uchowych) - Lepsze rozumienie rozmowy telefonicznej. Dzi─?ki funkcji u??ytkownik, zmieniaj─?c program w jednym z aparatów, s??yszy sygna?? w obojgu uszach. D??wi─?ki t??a zostaj─? zredukowane, a czysto??─? odbieranego sygna??u znacz─?co wzrasta. W czasie rozmowy u??ytkownik aparatu nie traci pewno??ci siebie, a s??uchanie staje si─? na nowo przyjemno??ci─?.

 • auto Aklimatyzacja - Automatyczna zmiana wzmocnienia. Jest wykorzystywana do automatycznego zwi─?kszania wzmocnienia w trakcie korzystania z aparatu. Poziom pocz─?tkowy, tempo zwi─?kszania wzmocnienia i poziom ko??cowy mog─? by─? ??atwo regulowane.

 • SoundFlow - Sprawdza si─? w najbardziej wymagaj─?cych, zmiennych sytuacjach s??yszenia. Udoskonalony SoundFlow pozwala na dok??adniejsz─? identyfikacj─? subtelnych zmian zachodz─?cych w ??rodowisku d??wi─?kowym i p??ynniejsz─? automatyczn─? adaptacj─?. Wspó??dzia??a z trzema programami s??yszenia.

 • Real Ear Sound - Naturalna lokalizacja. Kiedy mikrofony znajduj─? si─? na zewn─?trz ucha, mo??na zatraci─? naturaln─? zdolno??─? lokalizowania ??ród??a d??wi─?ków i dlatego okre??lanie, sk─?d dochodz─? d??wi─?ki, mo??e by─? utrudnione. Technologia stanowi rozwi─?zanie tego problemu.

 • WindBlock - Wi─?ksza przyjemno??─? z wyj??cia na spacer dzi─?ki t??umieniu szumu wiatru. Redukcja szumu wiatru WindBlock wykorzystuje nowy system identyfikacji i klasyfikacji wiatru. Adaptacyjny algorytm automatycznie t??umi szum powodowany przez wiatr. Dzieki temu, a tak??e dzi─?ki os??onie mikrofonu, osoby nosz─?ce aparaty mog─? cieszy─? si─? przebywaniem na ??wie??ym powietrzu, nic przy tym nie trac─?c.

 • SoundRelax - T??umienie d??wi─?ków impulsowych. SoundRelax szybko i dok??adnie identyfikuje d??wi─?ki impulsowe. Stosuje redukcj─? wzmocnienia t??umi─?c piki charakterystyk takich sygna??ów, nie ingeruj─?c w MPO. SoundRelax ??agodzi nieprzyjemne d??wi─?ki, nie wp??ywaj─?c na jako??─? s??yszanej mowy ani na naturalny odbiór innych sygna??ów.

 • FlexVolume - Inteligentna kontrola to wi─?cej ni?? regulacja g??o??no??ci. Dzi─?ki funkcji dostosowania g??o??no??ci sta??y si─? jeszcze bardziej zaawansowane. Zamiast dokonywa─? liniowego zwi─?kszania lub zmniejszania wzmocnienia, funkcja FlexVolume kszta??tuje krzyw─? wzmocnienia zale??nie od cz─?stotliwo??ci. Dzi─?ki takiemu podej??ciu mo??na poprawi─? wyrazisto??─? gdy wymagana jest wi─?ksza g??o??no??─? lub zwi─?kszy─? komfort zmniejszaj─?c g??o??no??─?.

 • ZoomControl (przy dwóch aparatach s??uchowych) - Mo??liwo??─? wyboru kierunku s??uchania. ZoomControl ??─?czy przesy?? d??wi─?ku w trybie real-audio z kierunkow─? charakterystyk─? mikorfonów dla uzyskania uniklanego rozwi─?zania - mo??liwo??ci wyboru kierunku s??uchania. To wyj─?tkowe rozwi─?zanie mo??e by─? wykorzystywane w trudnych sytuacjach akustycznych, kiedy pacjent nie mo??e zwróci─? si─? twarz─? w kierunku rozmówcy.

 • StereoZoom (przy dwóch aparatach s??uchowych) - StereoZoom przenosi technologi─? obuusznego przetwarzania na ca??kowicie nowy poziom dzi─?ki temu, ??e integruje parametry wej??ciowe pochodz─?ce z sieci czterech mikrofonów umieszczonych w obydwu aparatach s??uchowych. Mikrofony kierunkowe jednego aparatu zbieraj─? d??wi─?ki z szerokiego zakresu, rejestruj─?c przy tym niepo??─?dane, przeszkadzaj─?ce sygna??y akustyczne. Funkcja StereoZoom ma wyj─?tkow─? zdolno??─? zaw─???ania tego zakresu, dzi─?ki czemu mo??e skutecznie sprosta─? stawianemu jej wymaganiu: wychwyci─? pojedy??czy g??os w t??umie.

Zakres dopasowania

Ubytki s??uchu od ??rednio ci─???kiego do g??─?bokiego

dodatkowe obrazy naida q70 sp

zadaj pytanie o naida q70 sp

dentysta szczecin | | | | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin