Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

O firmie

 


Protetyka s??uchu Centrum P?üATEK

        W lutym 2009r. Nasza Firma poszerzy??a dzia??alno??─? otwieraj─?c salon z aparatami s??uchowymi przy ul. Krasi??skiego 101  w Szczecinie .

        W naszym salonie znajduje si─? profesjonalna kabina do badania s??uchu , w której wykonujemy badana audiometryczne na przewodnictwo powietrzne i kostne .

 

Co oferujemy? 

·         profesjonaln─? obs??ug─? oraz konsultacje audioprotetyczne,

·         bezp??atne badania s??uchu w profesjonalnej kabinie ciszy lub w domu pacjenta ( bezp??atny dojazd )

·          szerok─? gam─? aparatów s??uchowych wiod─?cych producentów.

·         3 letnia gwarancje producenta

·         przegl─?dy gwarancyjne i po gwarancyjne aparatów s??uchowych

 

·         baterie i akcesoria do aparatów s??uchowych

·         refundacj─? z Narodowego Funduszu Zdrowia

·         pomoc w dofinansowaniu z MOPR oraz PFRON

 

·         5-letni─? opiek─? serwisow─?

·          sprzeda?? rataln─?

 

           W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo szerok─? gam─? urz─?dze?? wspomagaj─?cych s??yszenie firmy Bellman&Symfon AB.

 

W ofercie, oprócz urz─?dze?? alarmowych i ostrzegawczych znalaz??o si─? te?? urz─?dzenie wspomagaj─?ce s??yszenie, które mo??e by─? pod??─?czane do domowych urz─?dze?? audiowizualnych lub u??ywane niezale??nie jako pomoc w codziennym s??yszeniu.

Proponujemy równie?? LARYNGOFONY dla osób po laryngektomii, czyli wyci─?ciu krtani przeznaczone s─? w??a??nie elektroniczne protezy krtani.

Oferowane przez nasz─? Firme aparaty do wytwarzania mowy pozwalaj─? na powrót do normalnego ??ycia. Dzi─?ki drgaj─?cej membranie przy??o??onej do szyi wprawiane s─? w drgania tkanki szyjne, a poprzez nie powietrze znajduj─?ce si─? w górnej cz─???ci kana??u g??osowego. W ten sposób powstaj─? d??wi─?ki zbli??one do naturalnego g??osu.

Pacjenci maja do wyboru dwa rodzaje wspomnianych aparatów; niemiecki z mo??liwo??ci─? regulacji wysoko??ci tonu mowy Servox Digital oraz o po??ow─? ta??szy, dzia??aj─?cy na podobnych zasadach aparat w??oski bez tej mo??liwo??ci Amplicord 55X.

               W naszym punkcie dost─?pne s─? tak??e aparaty do terapii bezdechu sennego.

Bezdech senny jest zjawiskiem bardzo szkodliwym dla organizmu, poniewa?? podczas jego wyst─?powania nast─?puje znaczne zmniejszenie stopnia nasycenia krwi t─?tniczej tlenem.

Osoby cierpi─?ce na t─? przypad??o??─? w ci─?gu jednej nocy mog─? prze??ywa─? nawet setki bezdechów, co stanowi bardzo powa??ne zagro??enie dla zdrowia, a nawet ??ycia. Na szcz─???cie walka z t─? chorob─? jest prosta – wystarczy zastosowa─? aparat do bezdechu sennego CPAP.

CPAP to nowoczesna metoda medyczna polegaj─?ca na utrzymaniu sta??ego dodatniego ci??nienia w drogach oddechowych (Continous Positive Airway Pressure).

 

 W naszej ofercie Pacjenci maj─? do wyboru wersj─? podstawow─?  GOOD NIGHT oraz bardziej rozbudowane wersje produkcji DreamStar Info oraz Dream Star Auto

dentysta szczecin | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin