Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

Dofinansowanie

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

Uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu aparatów s??uchowych przys??uguje wszystkim ubezpieczonym pacjentom raz na 5 lat. W poni??szych tabelach zestawiono wielko??ci dofinansowania w roku 2013.   

 

Dofinansowanie z  Miejski O??rodek Pomocy Spo??ecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Osoby korzystaj─?ce ze ??rodków Pa??stwowego Funduszu Osób Niepe??nosprawnych mog─? dodatkowo otrzyma─? dofinansowanie z MOPS lub PCPR. Kwoty dofinansowa?? s─? ró??ne i zale??─? od ??rodków jakimi dysponuje w danym roku dany MOPS/PCPR.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spe??nienie nast─?puj─?cych kryteriów:

 - Posiadanie grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepe??nosprawno??ci (w przypadku dzieci dodatek piel─?gnacyjny)

- Posiadanie zatwierdzonego wniosku na aparat s??uchowy w oddziale NFZ

- Dochód nie mo??e przekracza─? kwoty na jednego cz??onka rodziny ustalonej przez okre??lony MOPR/PCPR

- Z??o??y─? stosowny wniosek w MOPR/PCPR,  kosztorys lub faktur─? za zakupiony aparat s??uchowy

 

Nasz personel doradzi Pa??stwu jak uzyska─? dofinansowanie do zakupu aparatów s??uchowych oraz pomo??e dope??ni─? wszelkich niezb─?dnych formalno??ci.

dentysta szczecin | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin